ANBI Informatie

Met ingang van 1 januari 2014 is elke ANBI-instelling verplicht om een aantal gegevens over de stichting op de website te publiceren. Onderstaand vindt u de informatie betreffende de stichting “Vrienden van de Oase”.
Algemene en contactgegevens

Stichting Vrienden van de Oase is opgericht per 05-03-2003
Zij is gevestigd aan het adres Groeneweg 74S, 1817MP te Alkmaar.

Telefoonnummer voorzitter: 06 24 86 43 53

Emailadres voorzitter: [email protected]

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Chris Green
Secretaris: Pascal Jonker
Penningmeester: Eric Cappelli

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en valt onder beheer van de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland.
Dossiernummer 37106026
RSIN nummer: 816121850

Doelstelling van de stichting Vrienden van de Oase

Conform artikel 2 lid 1 van de Statuten heeft De Stichting in het bijzonder ten doel het bevorderen en ondersteunen van kerkelijke, culturele, charitatieve, wetenschappelijke en maatschappelijke instellingen of projecten, alles in de ruimste zin. Verder stelt de Stichting zich ten doel het ondersteunen van instellingen als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. Evenzeer bevordert en ondersteunt de Stichting in het binnenland en buitenland gevestigde casu quo georganiseerde kerkelijke, culturele en soortgelijke instellingen of projecten. Voorts verricht de Stichting al datgene dat aan het bovenstaande nuttig of dienstig is, casu quo kan zijn, casu quo in de lijn van het voornoemde ligt.

Beloningsbeleid van de stichting Vrienden van de Oase

Bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden voor de stichting zonder enige vergoeding. Gemaakte en te maken kosten kunnen wel zonder opslag gedeclareerd worden bij de Penningmeester, die deze kosten vervolgens uitbetaalt.
Beleidsplan (beknopt)

De stichting Vrienden van de Oase is opgericht met als doel mensen, projecten en instellingen financieel, materieel en geestelijk te ondersteunen. Dit doel is omschreven in de statuten van de stichting.

Het beleid is er momenteel op gericht om naast ondersteuning van zendelingen en christelijke werkers, ook daadwerkelijk kerkelijke instellingen te bevorderen en te ondersteunen. Momenteel is er een projectrekening voor een kerkelijke gemeente te Bergen (nh).

Het bestuur van de stichting beoordeelt of en zo ja in welke mate een aanvraag voor ondersteuning in aanmerking komt.

Het is niet de bedoeling om vermogensgroei na te streven. Mocht er minder vraag dan toename van de gelden zijn, dan zullen deze gelden risicomijdend en kortlopend op rente worden gezet.

Tenminste eens per jaar zal een nieuwsbrief worden verstuurd naar daarvoor in aanmerking komende organisaties en natuurlijke personen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Dit jaar is een relatief grote gift gegaan naar het werk van stichting Frontiers Nederland. Deze stichting is als zendingsorganisatie bezig in het 10 – 40 gebied.

Daarnaast is een apart project opgestart tot kerkstichting in de gemeente Bergen, waarvoor ook nieuwe sponsors gevonden werden.

De bestuursleden van de stichting die in de afgelopen jaren richting gegeven hebben aan de activiteiten van de stichting zijn afgetreden.

Deels omdat zij al een wat oudere leeftijd hebben en anderzijds omdat zij al meerdere jaren als bestuurslid zitting hadden. Gelukkig waren andere betrokken mensen bereid het werk van de stichting voort te zetten en uit te breiden.

U kunt het werk van de stichting Vrienden van de Oase ondersteunen, door een bedrag over te maken naar ING Bank nummer:

IBAN: NL14 INGB 0009475795
BIC: INGBNL2A

Bijdragen worden zonder aftrek van kosten 100% besteed voor de zendelingen, zendingsprojecten en andere projecten die vallen binnen de doelstelling van de stichting en zijn van harte welkom.
Financiële verantwoording

Over 2017 mocht de stichting een bedrag van € 3.600,-- aan algemene sponsoring ontvangen en een bedrag van € 7.484,51 voor een project Kerkstichting Bergen.

De rente baten waren in die periode  € 5.73 (negatief)
In 2017 is voor een bedrag van €7.202,-- aan gevraagde ondersteuning verleend.
Er was een bedrag van € 81.72 aan kosten.
De totale algemene reserves bedragen per 31-12-2017 € 1.118,82

Daarnaast is er een projectrekening kerkstichting Bergen die per 31-12-2017 een reserve van € 7.744,51 noteert.