Een dienst bijwonen

De manier waarop we de zondag eredienst houden is tijdelijk aangepast in verband met de landelijk en plaatselijk coronavirus maatregelen. Lees graag onderstaande tekst. Daarna reserveer jou stoel(en) via de onderstaande knopje.
Algemeen
 • Graag een stoel reserveren voor jou en voor alle volwassenen die met jou meekomen. Als je een stoel niet reserveert kunnen wij helaas geen stoel voor jou garanderen. We willen voorkomen dat wij iemand niet binnen kunnen laten in verband met onze beperkte capaciteit binnen. Reserveren kan via onderstaande knopje.
 • De deuren gaan om 10.15 open. 
 • Als je op een zondag meehelpt in één van de teams, dan hoef je niet je plek te reserveren, dat is al voor jou gedaan. 
 • Bij binnenkomst doen we een gezondheidscheck en vragen we je je handen te desinfecteren. Daarna vragen we jou via de aangegeven looproute naar je aangewezen stoel te gaan en daar te blijven zitten tijdens de dienst. Na de dienst verzoeken we je via de looproute weer naar buiten te gaan. 
 • Mocht je dringend naar de toilet moeten, dan kan je gebruik maken van de invalidentoilet in de gang.
 • Als je de volgende symptomen hebt blijf alstublieft thuis en neem deel aan de dienst via de livestream op door in te schrijven hier. 
 • We kunnen op dit moment geen koffie/thee schenken, maar je bent vrij om dit zelf mee te nemen voor in de dienst.
 • Per 1 December is er een mondkapjesplicht voor alle publieke binnenruimtes. Hoewel dat voor religieuze diensten niet verplicht is doen we wel mee met de algemene maatregelen en vragen iedereen een mondkapje te dragen bij binnenkomst. Als je op je stoel zit mag je het wel eraf nemen. 
 • Tijdelijk zal er geen samenzang zijn in de dienst. De band zal alsnog muziek voor ons spelen en zingen en wij zullen onze normale aanbidding tijd gebruiken om te reflecteren en bidden.
 • Als je na de dienst met iemand wil praten, vragen we je om deze gesprekken buiten plaats te laten vinden.

Kinderen
 • Alle kinderen zullen samen in één klas zitten. We gaan het grote lokaal gebruiken paralel aan de aula. Deze hebben we voorheen ook gebruikt. 
 • Kinderen hoeven niet te reserven, die kunnen gewoon komen. 
 • Kinderen zullen zelf naar de klas lopen vanaf 6 jaar.
 • Eigen drinken en tussendoortjes mee voorzien van naam.  
 • Als je wil weten of je kind wel of niet naar de kerk kan komen kijk dan naar de beslisboom op deze link.
 • Graag wanneer je de dienst verlaat je kind(eren) bij het klaslokaal ophalen.

Attending a service

The way in which we hold our Sunday worship services has been temporarily adjusted in accordance with the national and local corona virus measures. Please read the text below. After that, reserve your seat via the button below.
General
 • Please reserve a seat for yourself and for all adults that are coming with you. If you do not reserve a seat we will not be able to guarantee that one will be available for you. We want to prevent not being able to let anyone in due to our limited capacity inside. If you are serving in one of the teams on Sunday, then you do not need to reserve a place, as we will do that for you. You can reserve your seat(s) via the button below.
 • The doors will open at 10.15.
 • Upon arrival we will do a health check and ask you to disinfect your hands. After that we ask you to go to your designated seat via the indicated walking route and stay there during the service. After the service, we ask you to exit using the walking route. 
 • If you urgently need to go to the toilet, you can use the disabled toilet in the corridor.
 • If you have the following symptoms, please stay home and watch the livestream by signing up here.
  • coughing, 
  • symptoms of a cold, 
  • fever or elevated temperature, 
  • shortness of breath,
  • loss of smell and/or taste. 
  • See also the following document from the RIVM here.
 • We cannot serve coffee/tea at the moment, but you are free to bring this yourself for during the service.
 • As of December 1 face masks are required in all publicly accessible rooms. Although it is not required for religious services, we are also participating in the general measures and are asking everyone to wear a mask as you enter the building. Once you are seated, you can take your mask off.
 • There will temporarily be no congregational singing in the service. Our band will still play and sing for us while we use our normal worship time to reflect and pray quietly.
 • If you want to talk to someone after the service, we ask you to have these conversations outside.

Children
 • All children will be in one class together. We're going to use the big room parallel to the hall. We have used this classroom before. 
 • Children don't have to reserve, they can just come. 
 • Children will walk to the classroom themselves from the age of 6.
 • Please give them their own drinks and snacks with their names on it.  
 • If you want to know if your child can come to church or not you can see that on this document.
 • Please pick up your child(ren) at the classroom when you leave the service.