ANBI Informatie

Met ingang van 1 januari 2014 is elke ANBI-instelling verplicht om een aantal gegevens over de stichting op de website te publiceren. Onderstaand vindt u de informatie betreffende de stichting “Vrienden van de Oase”.
Algemene en contactgegevens

Stichting Vrienden van de Oase is opgericht per 05-03-2003
Zij is gevestigd aan het adres Loudelsweg 14 A, 1861 TG te Bergen.

Telefoonnummer voorzitter: 06 51 34 86 59

Mailadres voorzitter: [email protected]

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Pieter Wouda
Secretaris: Margriet Langedijk
Penningmeester: Jafeth Heining
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en valt onder beheer van de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland.
Dossiernummer 37106026
RSIN nummer: 816121850

Doelstelling van de stichting Vrienden van de Oase

Conform artikel 2 lid 1 van de Statuten heeft De Stichting in het bijzonder ten doel het bevorderen en ondersteunen van kerkelijke, culturele, charitatieve, wetenschappelijke en maatschappelijke instellingen of projecten, alles in de ruimste zin. Verder stelt de Stichting zich ten doel het ondersteunen van instellingen als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. Evenzeer bevordert en ondersteunt de Stichting in het binnenland en buitenland gevestigde casu quo georganiseerde kerkelijke, culturele en soortgelijke instellingen of projecten. Voorts verricht de Stichting al datgene dat aan het bovenstaande nuttig of dienstig is, casu quo kan zijn, casu quo in de lijn van het voornoemde ligt.

Beloningsbeleid van de stichting Vrienden van de Oase

Bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden voor de stichting zonder enige vergoeding. Gemaakte en te maken kosten kunnen wel zonder opslag gedeclareerd worden bij de Penningmeester, die deze kosten vervolgens uitbetaalt.
Beleidsplan (beknopt)

De stichting Vrienden van de Oase is opgericht met als doel mensen, projecten en instellingen financieel, materieel en geestelijk te ondersteunen. Dit doel is omschreven in de statuten van de stichting.

Het beleid is er momenteel op gericht om naast ondersteuning van zendelingen en christelijke werkers, ook daadwerkelijk kerkelijke instellingen te bevorderen en te ondersteunen. Momenteel is er een projectrekening voor een kerkelijke gemeente te Bergen (nh).

Het bestuur van de stichting beoordeelt of en zo ja in welke mate een aanvraag voor ondersteuning in aanmerking komt.

Het is niet de bedoeling om vermogensgroei na te streven. Mocht er minder vraag dan toename van de gelden zijn, dan zullen deze gelden risicomijdend en kortlopend op rente worden gezet.

Tenminste eens per jaar zal een nieuwsbrief worden verstuurd naar daarvoor in aanmerking komende organisaties en natuurlijke personen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De hoofdactiviteit van de stichting betrof in 2020 het concreet stimuleren van het project Kerkstichting Bergen.
 Daarnaast zijn er aparte projecten opgestart, waarvoor ook nieuwe sponsors gevonden werden.

U kunt het werk van Oase Bergen ondersteunen, door een bedrag over te maken naar ING Bank nummer:

IBAN: NL59 INGB 0009483909

Bijdragen worden zonder aftrek van kosten 100% besteed voor de zendelingen, zendingsprojecten en andere projecten die vallen binnen de doelstelling van de stichting en zijn van harte welkom.

Stichting de Oase is in 2020 omgevormd tot een Kerkgenootschap welke aangesloten is bij de VPE. Daardoor heeft deze kerkgenootschap zelf een ANBI status gekregen met RSIN nummer 860989732. In 2021 zal daarom de stichting Vrienden van de Oase worden ontmanteld. 
Financiële verantwoording

Over 2020 mocht de stichting een bedrag van € 66.385,-- aan sponsoring ontvangen voor het project Kerkstichting Bergen. Er is aan dit project doorgeboekt een bedrag van € 65.210,--

Het saldo op dit project bedraagt per 31-12-2020 € 11.585,--

Daarnaast bestaan er de onderstaande projecten, saldo 31-12-2020:
                                                                   
Voor het project Benevolance een bedrag van €352,94
Voor het project Voorganger een bedrag van € 100,--
Voor het project Israël een bedrag van € 154,30.
Voor het project Roemenië een bedrag van € 150,--
Voor het project GO-missions €100,--

Aan project Open Doors is een bedrag van €554,75 binnengekomen, dat in het geheel is doorgestuurd naar stichting Open Doors. Op project Benevolence is uitgegeven een bedrag van €350,-- terwijl er slechts €260,-- is binnengekomen. Op project Voorganger is €175,-- uitgegeven, terwijl er €100,-- is binnengekomen. Op project GO-missions is een bedrag van €100,-- ontvangen.

Tevens is er voor €200,-- aan algemene giften binnengekomen en de bankkosten bedroegen €185,79. De bestuurders ontvingen geen beloning. Het resultaat van de stichting bedroeg derhalve €14,21. De algemene reserves van de stichting bedragen per 31-12-2020 €1.249,02.