Een volk van vernieuwing

Als u zich de beeld herinnert die we hebben getekend met betrekking tot het Koninkrijk van God, in dit tijdperk en voor de komende eeuw, zult u zich herinneren dat we leven in wat we ‘the Time of Mercy’ noemen. Deze periode van geschiedenis begon met Jezus. Onthoud in Lucas 4 dat Jezus aankondigde door Jesaja 61: 18 aan te halen

De Geest van de Heer is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het goede nieuws te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. (Lukas 4:18-19)

Hij leefde onder ons en demonstreerde de genade van God met kracht, deed alles wat de Vader van Hem vroeg, liet ons zien wat het werkelijk betekent om menselijke wezens te zijn die gemaakt zijn voor een relatie met onze hemelse Vader. Toen gaf hij zijn leven om de greep van de dood op uw geest en die van mij voor eens en voor altijd te vernietigen. Na drie dagen hief de Vader hem op uit het graf en bewees dat alles wat hij zei waar was en dat het een manier voor ons maakte om ook weer tot nieuw leven te worden gebracht. In Adam stierven allen. In Jezus worden ze allemaal tot nieuw leven verheven. In hem.

In de dagen na zijn opstanding, maar voordat hij naar de hemel (het herstelde Eden) opsteeg om het voor ons klaar te maken, bracht hij tijd door met zijn discipelen. Weet je waar hij het in die tijd over had? Hij sprak met hen over het koninkrijk van God. (Handelingen 1:2-3) Vervolgens gaf hij hun wat wij de Grote Opdracht zijn gaan noemen (Mattheüs 28), wat in wezen Jezus was die zijn bediening in handen gaf van deze nieuwe gemeenschap, de gemeente. Daarna stortte hij zijn Heilige Geest uit en dan, nou ja, zoals ze zeggen, “the rest is history”.

Waar passen wij in?

Of is het? Nee het blijft niet in het geschiedenis, het gebeurt nu nog steeds. De tijd is sindsdien voorbij maar de beloften van God en zijn opdracht voor ons zijn niet veranderd. We bestaan als een voortzetting van wat Jezus begon. U en ik bevinden ons in een veel groter verhaal dan we ooit voor mogelijk hielden. God werkt in de wereld! Hij roept de hele mensheid "uit de duisternis en in zijn prachtige licht." Degenen die hem echt hebben gezien, net zoals Petrus, Jakobus en Johannes dat deden op die vissersboot waarvan we vorige week hoorden, zij die hem echt hebben gezien, kennen zijn stem en volgen hem, wat het ook kost.

Wij zijn zijn mensen. Wij zijn de kerk. Jezus kwam verkondigen dat het koninkrijk van God nu aangebroken is. We zingen liederen als "bouw hier Uw Koninkrijk" omdat we begrijpen dat hij dat nu doet en hij doet dat via ons.

Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Hoe werken we samen met de Heilige Geest om 'zijn koninkrijk hier te bouwen'?

Voor velen van ons betekent het bouwen van Gods Koninkrijk onze collega's, familie, vrienden en willekeurige mensen op straat te benaderen, in een poging hen ervan te overtuigen dat zij ongelijk hebben, dat wij gelijk hebben en dat ze naar de kerk moeten komen. We hebben dit “evangelisatie” genoemd. Oh en wat een last was dat voor velen van ons! En laten we eerlijk zijn. Als dit het bouwen van het Koninkrijk betekent, is dit inderdaad iets wat we het grootste deel van de tijd zouden willen doen?

Nu komt iets wat we in het Engels een "doosy" noemen. Weet u dat de uitdrukking "bouw mijn koninkrijk" of "bouw zijn koninkrijk" niet één keer in de bijbel wordt gebruikt? Ga je gang en zoek het op. De Heer roept u of mij nooit om zijn koninkrijk op te bouwen. _Hij_ zal daar voor zorgen. Dat is waarom we met passie een gebed kunnen zingen als "bouw hier Uw Koninkrijk op”. Het is een gebed voor God Zelf om door te breken. Maar om duidelijk te zijn: toen God Zijn plan maakte om de relatie tussen Hem en de mensheid herstellen, was Zijn plan niet om een paar mensen gelukkig te maken en ze allemaal samen te brengen, zodat zij Zijn slaven konden zijn, zoals de Farao's van Egypte, om ons dingen te laten doen waar we een hekel aan hebben, maar die we wel moeten doen omdat we anders beoordeeld zullen worden. Wanneer ik of Maarten of iemand anders spreekt over het reiken naar Bergen, weet ik dat het slaafgevoel naar binnen sluipt. Het voelt als een last. Misschien voelt het als een oordeel. Misschien voelt het als schuldgevoel. Of misschien voelt het gewoon als frustratie. Zoals, ja, ik wil dat mensen ook in Jezus een nieuw leven vinden, maar het werkt gewoon niet. Ik voel soms alsof ik voor farao werk, in een poging stenen te maken, maar ik heb alle materialen niet die ik nodig heb om de klus te klaren. Het werk lijkt onmogelijk. Het voelt als een last.

O, we hebben zoveel verkeerd begrepen over wat het betekent om in deze tijd van genade te leven. We hebben zoveel verkeerd begrepen over de reden dat Jezus gekomen is, wat hij op aarde deed, wat hij ons voor riep en wie zijn Geest is.

We kunnen ons zelfs geen beeld of deze kerk voorstellen totdat we dat misverstand rechtzetten. Om dat te doen, moeten we een van de meest fundamentele beelden terugkrijgen die het Woord van God ons geeft met betrekking tot de Geest van God. Als we het zien, zal het zijn alsof we de plicht verhandelen voor het kledingstuk van lof, en zullen we onze plaats in deze wereld, en specifieker, in Bergen begrijpen.

Levend Water

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus not niet verheerlijkt was. (Johannes 7:37-39)

Stromen van levend water. Dit is niet de eerste keer dat Jezus op deze manier naar de Geest verwees. Eerder ontmoette hij een vrouw bij een bron in Samaria en vroeg haar voor wat drinken. Door dat te doen, deed Jezus iets dat in die cultuur gewoon 'niet gedaan' werd. Een Joodse man sprak met een Samaritaanse vrouw. Ze vroeg hem waarom hij zelfs met haar praatte en Jezus reageerde als volgt in Johannes 4.

Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. (Johannes 4:10)

Daar is het weer. Levend Water. Hij zegt: "als u de gave van God kende". Met andere woorden, als u begrijpt wat u is beloofd en wie u nu spreekt, zou u zich realiseren dat u de verkeerde vraag stelt. De juiste vraag heeft te maken met levend water. Jezus gaat verder in de verse 14.

Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. (Johannes 4:14)

Water dat een bron wordt wanneer we drinken en in het eeuwige leven uitbarst. Levengevend water.

Merk op dat Jezus in Johannes 7 niet zei: "als iemand dorst heeft, laat hem dan naar mij toe komen en studeren" of "laat hem naar mij toe komen en zijn punt beargumenteren." Hij zei: "laat hem naar mij toe komen en drinken." Nou geloof is essentieel, maar geloof is slechts de deur. Levengevend water is aan de andere kant.

Jezus kennende zoals wij hem kennen, zal het ons niet verbazen dat hij met opzet sprak over de Geest van God in termen van levengevend water. De profeten spraken ook op dezelfde manier over de Hem.

Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. (Jesaja 44:3)

Maar geen beeld is duidelijker dan in Ezechiël 47.

De profeet Ezechiël had een visioen waarin de Vader hem details liet zien over een nieuwe tempel die zou worden gebouwd. Sommige van deze dingen moesten letterlijke instructies zijn. Anderen, zoals in hoofdstuk 47, lijken een glimp weer te geven van wat echt is, maar is ongezien.

Hij ziet de tempel, de verblijfplaats van God op aarde in dat tijdperk. Achter de deur was het altaar, de rustplaats van Zijn Geest. Vanaf het altaar stroomde water naar de aarde. Het water werd een diepe, ruisende rivier. Aan de oevers van de rivier, wat een woestijn was geworden, was wat men zou kunnen omschrijven als een oase. Vers 10 zegt, “Overal waar het water van deze rivier komt, brengt het nieuw leven“ en in vers 12: "En aan de oevers, aan beide zijden van de rivier, zullen allerlei soorten bomen groeien voor voedsel. Hun bladeren zullen niet verwelken, noch hun fruit falen, maar ze zullen elke maand vers fruit dragen, omdat het water voor hen uit de tempel stroomt. Hun fruit zal voor voedsel zijn en hun bladeren voor genezing. '

Alles zal leven waar het water gaat.

Vernieuwing

Ik hoop dat u ziet, dat het werk van Jezus in de tijd van genade niet is om een Koninkrijk te bouwen. Hij verkondigt het koninkrijk; dat al op komst is, dat nu al aanbreekt. En hoe ziet het eruit? Het ziet eruit als stromen van levend water dat stroomt en leven brengt overal waar het gaat. Er is een woord dat deze beeld prachtig vastlegt: vernieuwing. In deze tijd van genade, the time of Mercy, is het water dat uit de tempel stroomt de Geest van God zelf, de gave van God, aan u gegeven, in u geplaatst, opwellen naar het eeuwige leven. Het is geen slavernij in Egypte, waar u meer stenen moet maken met minder materiaal om een koninkrijk te bouwen voor een Heer die het van u gebiedt. Het is vernieuwing die binnenin gebeurt, die door elk deel van uw persoonlijkheid stroomt, uw gedachten en dromen, die overal het leven brengt dat de rivier stroomt en die uit u stroomt in de wereld om u heen.

We moeten een volk van vernieuwing worden. Waarin we leren om het levengevende water van de Heilige Geest in ons te laten stromen en door ons heen te laten vloeien. Vernieuwing is het proces waardoor de Heilige Geest het leven en de beloften en de doelen van God vrijgeeft. Soms stroomt het vernieuwende water van de Heilige Geest gewoon. Soms moeten we de rommel uit de grachten van ons hart en onze geest schoonmaken om dat levengevende water te laten stromen zoals het hoort. Maar overal waar het water stroomt, komt alles tot leven. Mijn visie voor ons is dat we een volk worden dat die rivier in ons en door ons laat stromen en het leven en de beloften en de doelen van God in ons en door ons vrijgeeft. Dat is wat het betekent om een volk van vernieuwing te zijn.

Jezus zijn bediening was een bediening van vernieuwing. Gebroken levens werden vernieuwd. Zieke lichamen werden vernieuwd. Denkpatronen werden vernieuwd. Identiteiten werden vernieuwd. Hoop is vernieuwd. Niemand was te gebroken, te verloren of te dood om door hem te worden vernieuwd. De bediening van de apostelen was een voortzetting van diezelfde bediening van vernieuwing. De bediening dat is toevertrouwd aan de kerk is een bediening van vernieuwing.

De bediening van deze kerk zal een bediening van vernieuwing zijn. Omdat overal waar de rivier stroomt, zal het leven worden vernieuwd. En leven is wat we doen.
Posted in

Chris Green

Recent

Archive

Categories